Projekti

Na Ljudski univerzi Koper smo že vrsto let vpeti v projekte preko katerih, s pomočjo državnih in EU sredstev, prispevamo k razvoju obalnega področja in Krasa. Večinoma gre za projekte s področja usposabljanja za dvig splošnih kompetenc in s področja svetovanja. V širši in tudi strokovni javnosti je bilo posebej odmevno naše delo v Centru vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije ter dejavnosti na področju integracije priseljencev. Projekt Ko tujina postane dom je bil s strani Unescovega Inštituta za vseživljenjsko učenje izbran za enega od primerov skupnostnega učenja za trajnostni razvoj in predstavljen v publikaciji Communities in Action: Lifelong Learning for Sustainable Development. Posebej pa velja izpostaviti projekte, ki smo jih izvajali v sodelovanju z Andragoškim centrom RS Slovenije. Z njimi smo bogatili teorijo in prakso izobraževanja odraslih in odpirali nove poti. Naj omenimo sodelovanje v projektu, preko katerega je nastalo prvih pet od sedanjih 14 Regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Prav tako je bil pomemben naš prispevek v projektu Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih.

Nacionalni projekti

Javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS »TEMELJNE KOMPETENCE 2023–2029«

Ljudska univerza Koper je bila uspešna pri prijavi na JAVNI RAZPIS Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS »TEMELJNE KOMPETENCE 2023–2029«, ki je bil objavljen v oktobru 2023. S partnerji iz Obalno-kraške regije Ljudsko univerzo Sežana, Središčem Rotunda Koper in NOMED – neodvisno medijsko dejavnostjo bomo na Obali in Krasu izvajali brezplačna izobraževanja za odrasle do leta 2029. Predvidevamo, da bomo skupno izvedli več kot 650 tečajev.

Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije – SKOK

S sredstvi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropske unije bodo do junija 2029 potekala sicer brezplačna izobraževanja za odrasle na območju celotne Slovenije. V programe bo skupno investiranih kar 37.000.000 EUR, s projektom Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije – SKOK pa bo v naslednjih sedmih letih v izobraževanja za odrasle v naši regiji investiranih kar 3.017.950 EUR, od tega 1.207.180 EUR.

Kakšen je namen in cilj projekta?

 • Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.
 • Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Kako bomo to dosegli?

Z izvajanjem izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi svojih potreb in trenutne življenjske situacije. Programe bomo izvajali na različnih lokacijah Obale in Krasa – tako v prostorih partnerjev kot tudi drugod, kjer bomo zaznali interes različnih deležnikov v okolju in uspeli zagotoviti vse pogoje za izvedbo.

Komu so brezplačna izobraževanja in izpiti namenjena?

Tečaji in izpiti so namenjeni vsem odraslim. Prednost pri vključitvi pa imajo skladno z razpisom:
– nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj – srednja šola ali manj),
– aktivni (zaposleni ali iskalci zaposlitve), ki so stari 55 let ali več,
– tujci,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Kateri programi se bodo financirali? Preberite tukaj.

TRENUTNO RAZPISANI TEČAJI (klik) 

Program React-EU - IKT za vzgojo in izobraževanje

Namen programa je vzgoji in izobraževanju omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT). Na razpis kandidira omrežje Arnes skupaj z upravičenci – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, organizacijami za izobraževanje odraslih …).

Program ReactEU – IKT za vzgojo in izobraževanje in javni razpis sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 15: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«

VEČ: https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/

V okviru programa je bilo Ljudski univerzi Koper dodeljenih 5.738,80 EUR za nakup prenosnih računalnikov in ostale opreme za izvajanje pouka na daljavo.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si

Mednarodni projekti

Akreditacija Erasmus na področju izobraževanja odraslih

Na Razpisu Erasmus+ 2023 (EAC/A10/2022) smo uspešno prijavili načrt učnih mobilnosti za osebje in učeče se odrasle in pridobili  Erasmus akreditacijo za področje splošnega šolskega izobraževanja za obdobje od 2024 do 2027. Akreditacija Erasmus je pridobljena v okviru programa Unije Erasmus+, razpis Erasmus+ 2023, Ključni ukrep 1: akreditacija Erasmus za področje splošnega šolskega izobraževanja (KA120-SCH).

Dolgoročni cilj Ljudske univerze Koper vključuje izboljšanje kakovosti formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih, razširitev ponudbe izobraževanja in kakovosti tako poučevanja kot učenja odraslih ob povečanju števila udeležencev izobraževanj vseh starosti in iz vseh socialno-ekonomskih okolij s poudarkom na vključevanju učečih se iz ranljivih družbenih skupin. Zasledujoč ta namen bomo z mobilnostmi v okviru Erasmus akreditacijo uresničili naslednje cilje:

 • Cilj 1 : Digitalizacija poslovanja organizacije in povečanje digitalnih kompetenc učečih se ter zaposlenih.
 • Cilj 2 : Pomoč priseljencem pri lažjem vključevanju v okolje in učenje jezika.
 • Cilj 3 : Vključevanje trajnostnosti v programe in delovanje zavoda.
NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih

Ljudska univerza Koper kot nosilka projekta in projektni partnerji Ljudska univerza Sežana, Središče Rotunda in norveška organizacija ID Norway so bili uspešni pri pripravi projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih. Projekt je bil na javnem razpisu izbran za financiranje v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 (program Izobraževanje – krepitev človeških virov; Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin; Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim).

Projekt NEKSTEP je namenjen mladim med 14. in 29. letom starosti, ki prehajajo iz izobraževanja v zaposlitev, in svetovalcem, ki delajo z njimi. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje. Ta prehod želijo nosilec projekta in partnerji narediti kakovosten in mlade opremiti z znanji in veščinami, da ga bodo lahko samostojno in suvereno izpeljali. Povezati jih želijo z lokalnim okoljem in deležniki v njem – ne le z delodajalci, temveč tudi z institucijami, ki jim lahko pri prehodu pomagajo.

Spletna stran projekta v slovenščini: https://www.lu-koper.si/nekstep-korak/

Project webpage (EN): https://www.lu-koper.si/nekstep-step/

Več informacij o javnem razpisu in finančnih mehanizmih je dostopnih na:
https://www.norwaygrants.si/
https://eeagrants.org/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega zapisa je odgovorna izključno Ljudska univerza Koper in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

E+ “Developing Reading Skills With and Through Digital Technologies - eRead"

V Erasmus+ KA2 projekt eRead smo vstopili s partnerji iz Estonije, Latvije in Ukrajine. Učnih materialov (predvsem digitalnih) za učenje jezikov partnerskih držav je zelo malo, sploh v primerjavi z materiali t. i. globalnih jezikov. Omenjene države kljub temu sprejemajo veliko tujcev, ki se zaradi prej omenjenega ozkega nabora primernih materialov težko samostojno učijo slovenščine, estonščine, latvijščine ali ukrajinščine kot tujega jezika. Število gradiv se zmanjšuje tem bolj se zvišuje raven jezikovnega znanja. Več gradiv je na voljo za začetnike, medtem ko imajo govorci na višjih jezikovnih ravneh na voljo manj gradiv. Projekt eRead zapolnjuje ravno to vrzel.

Partnerji v projektu razvijamo prosto dostopne (t. i. open-source) jezikovne tečaje in materiale za učenje tujega jezika skozi branje. Učenje preko branja in poslušanja lahko namreč učeči se pomembno izboljšajo samostojno ob podpori interaktivnih materialov. Razviti materiali bodo pri učenju podprli odrasle, ki poznajo dovolj tujega jezika, da se ga lahko samostojno učijo.

Del projektnih aktivnosti je namenjen opolnomočenju (bodočih) učiteljev, ki poučujejo jezike partnerskih držav kot drugi ali tuji jezik z znanjem, izkušnjami in orodji, s katerimi bodo lahko svoje učence podprli pri digitalnem učenju bralnih spretnosti.

Prioriteta projekta je ponuditi učne priložnosti pripadnikom vseh generacij in skozi digitalno preobrazbo spodbuditi inovativne prakse učenja ter poučevanja.

Increasing Work Prospects of NEETs through capacity building and improved policy measures (Interreg@Work4NEETs)

S svojimi izkušnjami in dobrimi praksami prispevamo k projektu Interreg@Work4NEETs, s katerim želijo partnerji izboljšati politične ukrepe pod okriljem programov Strukturnih skladov, ki so namenjeni NEET-om, njihovem vstopu na trg dela oziroma vključitvi v nadaljnje izobraževanje. NEET mladi so mladi med 15. in 29. letom, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (angl. Not in Education, Employment, or Training).

V vlogi deležnikov aktivno sodelujemo v nacionalnih srečanjih, kjer z drugimi organizacijami zasledujemo cilje krepitve kompetenc in vzajemnega poznavanja politik na področju NEET-ov., izboljšanja storitev javnih zavodov za zaposlovanje, okrepitev sodelovanja med institucijami (javnimi institucijami, podjetji, sindikati, mladinskimi nevladnimi organizacijami in drugimi relevantnimi ustanovami) na področju NEET-ov, prepoznati izzive in potrebe NEET-ov ter oblikovati strategije in pristope za doseganje ciljne skupine.

Partnerji v projektu želijo:

 • Vzpodbuditi spremembo politik regionalnih partnerjev na področju trga dela in zaposlovanja.
 • Izboljšati implementacijo regionalnih razvojnih politik na področju Bolj socialne Evrope (CP4), s poudarkom na instrumentih Okrepljenega Jamstva za mlade.

Projektno partnerstvo združuje javne zavode za zaposlovanje, ministrstva, regionalne organizacije in združenja:

 • Jobsplus (Malta) _Vodilni partner
 • Zavod RS za zaposlovanje (Slovenija)
 • Associazione Nazionale Comuni Italiani Toscana (Italija),
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje (Hrvaška),
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (Romunija),
 • Agence pour le développement de l’Emploi (Luksemburg) in
 • Lietuvos Užimtumo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Litva)
 • ReggioneToscana(Italija) _ Associated Policy Authority

Poleg projektnih partnerjev k projektu prispevamo tudi predstavniki Ljudske univerze Koper, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urada RS za mladino, Mladinske mreže MAMA, Mladinskega sveta Slovenije, Andragoškega centra Slovenije, Zavoda Ypsilon, Ljudske univerze Koper, Ljudske univerze Radovljica, Ljudske univerze Celje, Zavoda Familija ter Društva Center za pomoč mladim. 

Program sodelovanja: Interreg Europe 2021 –2027
Trajanje: Marec 2023 –Maj 2027 (51 mesecev)

Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ali na portalu Interreg Europe.

Pretekli projekti

Razvoj digitalnih kompetenc 30+

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna, Ljudsko univerzo Škofja Loka in Ljudsko univerzo Sežana uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023).

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji tega javnega razpisa so:

 • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
 • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
 • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa React EU, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 16: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Več informacij lahko preberete na projektni spletni strani.

DRIVE IN tržnica Loreto

Na javnem pozivu LAS EKSRP 2021 je bil za financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) izbran projekt DRIVE IN tržnica Loreto, v katerem Ljudska univerza Koper sodeluje kot partner. Dolgoročni namen projekta je zagotoviti trajnostno infrastrukturo za izgradnjo tržnice lokalnih pridelovalcev, ki bo zaživela kot rezultat projekta. Tržnica bo ponujala tipične domače proizvode in krepila sodelovanje akterjev kmetijstva in turizma. DRIVE IN tržnica bo ponudila spletno prodajo; vloga Ljudske univerze Koper bo izobraževanje na področju digitalnih tehnologij tako za posameznike, ki bodo svoje izdelke tržili on-line, kot za tiste, ki bodo on-line naročali sveže, domače, lokalne proizvode z DRIVE IN tržnice Loreto.

Izdelke in pridelke, ki jih ponuja inovativna tržnica DRIVE IN tržnica Loreto, lahko naročite tule: https://www.zemljainmorje.si/.

Povezava do spletne strani projekta: https://lu-koper.si/projekt-drive-in-loreto/

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

Povezava na spletno stran PRP: www.program-podezelja.si/

E+ “Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo”

Ljudska univerza Koper je bila uspešna pri prijavi projekta na razpis Erasmus+ 2019. Projekt “Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo” bo zaposlenim Ljudske univerze Koper med 1. junijem 2019 in 31. majem 2021 omogočil izvedbo mobilnosti osebja v državah Evropske Unije.

V okviru projekta bomo enajst zaposlenih napotili k partnerkam gostiteljicam na strukturiran tečaj “Innovative approaches to teaching” na Finskem ter na štiri izobraževalne obiske na delovnem mestu na Finskem, Švedskem in v Španiji.

Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

V partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana ter Središčem Rotunda namenjamo 1.538.345,78 EUR brezplačnemu učenju za osebni in karierni razvoj skoraj 4600 zaposlenih in brezposelnih iz Obalno-kraške regije. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence za osebni razvoj, za razvoj kariere, večjo zaposljivost, konkurenčnost na trgu dela in mobilnost.

S celo paleto raznovrstnih programov želimo prispevati k razvoju temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih in brezposelnih. Projekt je v prvi vrsti namenjen starejšim od 45 let in manj izobraženim, ki vidijo v brezplačnem izobraževanju priložnost za izboljšanje spretnosti na različnih področjih. Skupaj s partnerji izvajamo programe tujih jezikov in slovenščine, programe za pridobivanje in nadgradnjo računalniških in digitalnih kompetenc, priprave na izpite za pridobitev javno veljavnih listin, tečaje za ohranjanje vitalnosti na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, komunikaciji, premagovanju stresa, preprečevanju konfliktov…

Za zaključene skupine v podjetjih pripravimo tudi prilagojene ali popolnoma nove programe, v katerih se osredotočimo na dejanske potrebe delodajalcev in njihovih zaposlenih.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Karierni center za mlade - Karierni Plac

Marca 2019 je pod okriljem Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana na Šmartinski 134 a v Ljubljani pričel delovati Karierni Plac – Karierni center za mlade. Projektni partnerji Kariernega centra za mlade so LU KoperLU Nova Gorica in regionalna razvojna agencija BSC Kranj (coworking Kovačnica). Izvajamo aktivnosti na področju karierne orientacije za šolajočo mladino, starše in strokovne delavce.

S projektom želimo prispevati k čim bolj učinkovitemu mreženju deležnikov na področju trga dela, strokovnih delavcev šol na vseh ravneh izobraževalnega sistema ter k osveščanju splošne javnosti o izzivih, ki mlade čakajo na karierni poti.

Mladim tako med 6. in 19. letom nudimo možnost individualnega informiranja, testiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter strokovno pomoč in podporo pri odločanju. S pomočjo najnovejših orodij (interaktivnega portala, aplikacije, VR tehnologije) lahko spoznavajo poklice, izboljšajo poznavanje samega sebe, svojih veščin vodenja kariere in poznavanja trga dela oziroma zavedanja nenehnih sprememb na trgu dela. Organiziramo tudi aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierni kvizi, hitri zmenki ter učne in debatne delavnice.

Za starše izvajamo strokovna predavanja in podporne aktivnosti za lažje načrtovanje kariere njihovih otrok, za strokovne delavce pa izobraževalno – delovna srečanja.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Javni razpis za sofinanciranje informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022
Vodilni partner konzorcija Ljudska univerza Koper
Partner v konzorciju Ljudska univerza Sežana
Trajanje projekta Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Financerja projekta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad
Vrednost projekta 648 000 €
Cilj projekta V brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere vključiti 1440 zaposlenih na Obali in Krasu

Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022
Vodilni partner konzorcija Ljudska univerza Ajdovščina
Partnerji v konzorciju
 • Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Koper  Universita’ popolare Capodistria
 • Ljudska univerza Radovljica
 • Ljudska univerza Škofja Loka
Trajanje projekta 19. 6. 2020 – 31. 10. 2022
Financer projekta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Vrednost projekta 349.052,20 EUR

Ciljna skupina:

Zaposleni in samozaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

 • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
 • ga še opravljajo oziroma
 • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

Informacije o programih projektnih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

Večgeneracijski center Morje Koper

Namenjen kreativni dejavnosti, telesnim aktivnostim, izmenjavi izkušenj in mnenj, svetovanju, pomoči ter druženju prebivalcev vseh starosti.Poleg Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, ki je nosilni partner, smo partnerji v projektu tudi Ljudska univerza Koper in Osnovna šola Koper.  Financerji:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ESS in Mestna občina Koper. Več o projektu si preberite TUKAJ

Program izvajanja Nacionalnih poklicnih kvalifikacij in delovne terapije za zaprte osebe
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018
Javni razpis za izvajanje tečajev slovenskega jezika za osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite
Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017
Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019

Skupna vrednost 870.000 evrov, cilj: vključitev 2900 zaposlenih odraslih starih 45+ na Obali in Krasu v brezplačne tečaje; financerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ESS.

Koncesija Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 – 2018

Izvajanje delavnic učenja veščin vodenja kariere, cilj: vključitev več kot 1500 brezposelnih v okviru celotne območne službe Koper Zavoda RS za zaposlovanje, predviden obseg sredstev 100 000€, financer MDDSZ.

 • CVŽU – Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije
 • Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja
 • Svetovanje za odrasle 2015SI ACTION! – SI ZA AKCIJO?
 • Stari starši in vnuki
 • Nonni e nipoti
 • Ko tujina postane dom
 • Arion – Študijski obisk
 • Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije
 • PHARE 2003 – Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih
 • Priprava e-gradiv za centre VŽU
 • Računalniška pismenost za odrasle 2006
 • Računalniška pismenost za odrasle 2009-2010
 • Računalniško in digitalno opismenjevanje
 • Splošno neformalno izobraževanje odraslih
 • Vzpodbujanje medkulturnega dialoga v Kopru
 • Začetna integracija priseljencev ZIP
 • Razvoj pismenosti, ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja
 • Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih
 • Svetovanje na delovnem mestu

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost