Projekti

Na Ljudski univerzi Koper smo že vrsto let vpeti v projekte preko katerih, s pomočjo državnih in EU sredstev, prispevamo k razvoju obalnega področja in Krasa. Večinoma gre za projekte s področja usposabljanja za dvig splošnih kompetenc in s področja svetovanja. V širši in tudi strokovni javnosti je bilo posebej odmevno naše delo v Centru vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije ter dejavnosti na področju integracije priseljencev. Projekt Ko tujina postane dom je bil s strani Unescovega Inštituta za vseživljenjsko učenje izbran za enega od primerov skupnostnega učenja za trajnostni razvoj in predstavljen v publikaciji Communities in Action: Lifelong Learning for Sustainable Development. Posebej pa velja izpostaviti projekte, ki smo jih izvajali v sodelovanju z Andragoškim centrom RS Slovenije. Z njimi smo bogatili teorijo in prakso izobraževanja odraslih in odpirali nove poti. Naj omenimo sodelovanje v projektu, preko katerega je nastalo prvih pet od sedanjih 14 Regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Prav tako je bil pomemben naš prispevek v projektu Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih.

Nacionalni projekti

DRIVE IN tržnica Loreto

Na javnem pozivu LAS EKSRP 2021 je bil za financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) izbran projekt DRIVE IN tržnica Loreto, v katerem Ljudska univerza Koper sodeluje kot partner. Dolgoročni namen projekta je zagotoviti trajnostno infrastrukturo za izgradnjo tržnice lokalnih pridelovalcev, ki bo zaživela kot rezultat projekta. Tržnica bo ponujala tipične domače proizvode in krepila sodelovanje akterjev kmetijstva in turizma. DRIVE IN tržnica bo ponudila spletno prodajo; vloga Ljudske univerze Koper bo izobraževanje na področju digitalnih tehnologij tako za posameznike, ki bodo svoje izdelke tržili on-line, kot za tiste, ki bodo on-line naročali sveže, domače, lokalne proizvode z DRIVE IN tržnice Loreto.

Vodilni partner projekta je Krajinski park Strunjan, v njem poleg Ljudske univerze Koper sodelujejo še partnerji Krajevna skupnost Jagodje–Dobrava ter Zemlja in morje.

Izdelke in pridelke, ki jih ponuja inovativna tržnica DRIVE IN tržnica Loreto, lahko naročite tule: https://www.zemljainmorje.si/.

 

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja lahko preberete: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

Več o Programu razvoja podeželja lahko preberete na: www.program-podezelja.si/

Program React-EU - IKT za vzgojo in izobraževanje

Namen programa je vzgoji in izobraževanju omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT). Na razpis kandidira omrežje Arnes skupaj z upravičenci – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, organizacijami za izobraževanje odraslih …).

Program ReactEU – IKT za vzgojo in izobraževanje in javni razpis sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 15: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«

VEČ: https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/

V okviru programa je bilo Ljudski univerzi Koper dodeljenih 5.738,80 EUR za nakup prenosnih računalnikov in ostale opreme za izvajanje pouka na daljavo.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si

Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022
Vodilni partner konzorcija Ljudska univerza Ajdovščina
Partnerji v konzorciju
 • Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Koper  Universita’ popolare Capodistria
 • Ljudska univerza Radovljica
 • Ljudska univerza Škofja Loka
Trajanje projekta 19. 6. 2020 – 31. 10. 2022
Financer projekta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Vrednost projekta 349.052,20 EUR

Ciljna skupina:

Zaposleni in samozaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

 • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
 • ga še opravljajo oziroma
 • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

Informacije o programih projektnih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

Karierni center za mlade - Karierni Plac

Marca 2019 je pod okriljem Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana na Šmartinski 134 a v Ljubljani pričel delovati Karierni Plac – Karierni center za mlade. Projektni partnerji Kariernega centra za mlade so LU KoperLU Nova Gorica in regionalna razvojna agencija BSC Kranj (coworking Kovačnica). Izvajamo aktivnosti na področju karierne orientacije za šolajočo mladino, starše in strokovne delavce.

S projektom želimo prispevati k čim bolj učinkovitemu mreženju deležnikov na področju trga dela, strokovnih delavcev šol na vseh ravneh izobraževalnega sistema ter k osveščanju splošne javnosti o izzivih, ki mlade čakajo na karierni poti.

Mladim tako med 6. in 19. letom nudimo možnost individualnega informiranja, testiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter strokovno pomoč in podporo pri odločanju. S pomočjo najnovejših orodij (interaktivnega portala, aplikacije, VR tehnologije) lahko spoznavajo poklice, izboljšajo poznavanje samega sebe, svojih veščin vodenja kariere in poznavanja trga dela oziroma zavedanja nenehnih sprememb na trgu dela. Organiziramo tudi aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierni kvizi, hitri zmenki ter učne in debatne delavnice.

Za starše izvajamo strokovna predavanja in podporne aktivnosti za lažje načrtovanje kariere njihovih otrok, za strokovne delavce pa izobraževalno – delovna srečanja.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

V partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana ter Središčem Rotunda namenjamo 1.538.345,78 EUR brezplačnemu učenju za osebni in karierni razvoj skoraj 4600 zaposlenih in brezposelnih iz Obalno-kraške regije. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence za osebni razvoj, za razvoj kariere, večjo zaposljivost, konkurenčnost na trgu dela in mobilnost.

S celo paleto raznovrstnih programov želimo prispevati k razvoju temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih in brezposelnih. Projekt je v prvi vrsti namenjen starejšim od 45 let in manj izobraženim, ki vidijo v brezplačnem izobraževanju priložnost za izboljšanje spretnosti na različnih področjih. Skupaj s partnerji izvajamo programe tujih jezikov in slovenščine, programe za pridobivanje in nadgradnjo računalniških in digitalnih kompetenc, priprave na izpite za pridobitev javno veljavnih listin, tečaje za ohranjanje vitalnosti na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, komunikaciji, premagovanju stresa, preprečevanju konfliktov…

Za zaključene skupine v podjetjih pripravimo tudi prilagojene ali popolnoma nove programe, v katerih se osredotočimo na dejanske potrebe delodajalcev in njihovih zaposlenih.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za sofinanciranje informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022
Vodilni partner konzorcija Ljudska univerza Koper
Partner v konzorciju Ljudska univerza Sežana
Trajanje projekta Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Financerja projekta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad
Vrednost projekta 648 000 €
Cilj projekta V brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere vključiti 1440 zaposlenih na Obali in Krasu

Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Mednarodni projekti

NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih

Ljudska univerza Koper kot nosilka projekta in projektni partnerji Ljudska univerza Sežana, Središče Rotunda in norveška organizacija ID Norway so bili uspešni pri pripravi projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih. Projekt je bil na javnem razpisu izbran za financiranje v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 (program Izobraževanje – krepitev človeških virov; Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin; Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim).

Projekt NEKSTEP je namenjen mladim med 14. in 29. letom starosti, ki prehajajo iz izobraževanja v zaposlitev, in svetovalcem, ki delajo z njimi. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje. Ta prehod želijo nosilec projekta in partnerji narediti kakovosten in mlade opremiti z znanji in veščinami, da ga bodo lahko samostojno in suvereno izpeljali. Povezati jih želijo z lokalnim okoljem in deležniki v njem – ne le z delodajalci, temveč tudi z institucijami, ki jim lahko pri prehodu pomagajo.

Več informacij o javnem razpisu in finančnih mehanizmih je dostopnih na:
https://www.norwaygrants.si/
https://eeagrants.org/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega zapisa je odgovorna izključno Ljudska univerza Koper in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

E+ “Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo”

Ljudska univerza Koper je bila uspešna pri prijavi projekta na razpis Erasmus+ 2019. Projekt “Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo” bo zaposlenim Ljudske univerze Koper med 1. junijem 2019 in 31. majem 2021 omogočil izvedbo mobilnosti osebja v državah Evropske Unije.

V okviru projekta bomo enajst zaposlenih napotili k partnerkam gostiteljicam na strukturiran tečaj “Innovative approaches to teaching” na Finskem ter na štiri izobraževalne obiske na delovnem mestu na Finskem, Švedskem in v Španiji.

Pretekli projekti

Večgeneracijski center Morje Koper

Namenjen kreativni dejavnosti, telesnim aktivnostim, izmenjavi izkušenj in mnenj, svetovanju, pomoči ter druženju prebivalcev vseh starosti.Poleg Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, ki je nosilni partner, smo partnerji v projektu tudi Ljudska univerza Koper in Osnovna šola Koper.  Financerji:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ESS in Mestna občina Koper. Več o projektu si preberite TUKAJ

Program izvajanja Nacionalnih poklicnih kvalifikacij in delovne terapije za zaprte osebe
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018
Javni razpis za izvajanje tečajev slovenskega jezika za osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite
Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017
Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019

Skupna vrednost 870.000 evrov, cilj: vključitev 2900 zaposlenih odraslih starih 45+ na Obali in Krasu v brezplačne tečaje; financerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ESS.

Koncesija Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 – 2018

Izvajanje delavnic učenja veščin vodenja kariere, cilj: vključitev več kot 1500 brezposelnih v okviru celotne območne službe Koper Zavoda RS za zaposlovanje, predviden obseg sredstev 100 000€, financer MDDSZ.

 • CVŽU – Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije
 • Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja
 • Svetovanje za odrasle 2015SI ACTION! – SI ZA AKCIJO?
 • Stari starši in vnuki
 • Nonni e nipoti
 • Ko tujina postane dom
 • ADD:DODAJ nekaj smiselnega
 • Arion – Študijski obisk
 • Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije
 • PHARE 2003 – Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih
 • Priprava e-gradiv za centre VŽU
 • Računalniška pismenost za odrasle 2006
 • Računalniška pismenost za odrasle 2009-2010
 • Računalniško in digitalno opismenjevanje
 • Splošno neformalno izobraževanje odraslih
 • Vzpodbujanje medkulturnega dialoga v Kopru
 • Začetna integracija priseljencev ZIP
 • Razvoj pismenosti, ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja
 • Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih
 • Svetovanje na delovnem mestu

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost