Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna, Ljudsko univerzo Škofja Loka in Ljudsko univerzo Sežana uspešno kandidirala za javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023).

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji javnega razpisa so:

pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,

– spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,

– pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

Več informacij lahko dobite na projektni spletni strani.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa React EU, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 16: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«

Partnerji v projektu:

Dostopnost