Za potrebe izvedbe projekta Karierni plac – Karierni center za mlade v obdobju od 2019 do 2022, s pričetkom od 1. 3. 2019 dalje, na podlagi Javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, razpisujemo javni poziv za zunanje sodelavce.

Javni poziv ŠT. 1/21-KCM ZA IZVAJALCE NA PROJEKTU KARIERNI PLAC – KARIERNI CENTER ZA MLADE

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Povprašujemo po naslednjih področjih dela:

  • Vsebine za skupinske aktivnosti za šolajočo mladino od 6 do 19 let s področja karierne orientacije in vseživljenjskega učenja (aktivnosti za razvijanje interesov in spoznavanje sveta dela ter poklicev).
  • Vsebine za starše s področja zgodnjega načrtovanja kariere otrok in vseživljenjskega učenja, vključujoč podporna srečanja za starše.
  • Vsebine za strokovne delavce ter razširjena izobraževalna srečanja in razvoj novih pilotnih programov.
  • Vsebine s področja dela z osebami s posebnimi potrebami.

Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem času. Kandidati morajo imeti večletne izkušnje dela z zgoraj navedenimi ciljnimi skupinami in s področja karierne orientacije za mlade.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske ali podjemne pogodbe, ali pa bomo sodelovali preko pogodbe o sodelovanju oziroma preko študentske napotnice za obdobje do 30. 8. 2022.

Prijavnica (klik)

Prijave s poudarkom na izkušnjah s področja karierne orientacije zbiramo do 30. 6. 2022 po pošti na naslov: Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper oz. na elektronski naslov tajnistvo@lu-koper.si .

Dostopnost