Z zaključno strokovno konferenco «Kje smo? Kako naprej?« smo 21. oktobra sklenili projekt v okviru Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022
Partnerji v projektu smo predstavili rezultate dvoletnega prizadevanja za nadgradnjo kompetenc strokovnih delavcev, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Nastale so strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Na okrogli mizi pa smo razmišljali, kako v prihodnosti odgovoriti na te potrebe.
Razvili smo 13 programov izpopolnjevanj za izobraževalce v neformalnih programih za odrasle in vanje vključili preko 900 izobraževalcev odraslih.
Na Obali in Krasu je 165 udeležencev, mentorjev in učiteljev v programih neformalnega izobraževanja odraslih hvaležnih za pridobljena nova znanja iz različnih področij: uspešne e-komunikacije, timskega dela, uporabe sodobne tehnologije v izobraževalnem procesu, obvladovanjem stresa pri delu…
Zavedamo se, da je na področju izobraževanja odraslih še veliko prostora za nova znanja in prilagajanje nenehnim spremembam ter za zagotavljanje profesionalizacije izobraževalcev, zato so taki projekti več kot dobrodošli.


Za uspešno izveden projekt smo zaslužni: naš vodilni partner Ljudska univerza Ajdovščina ter poleg Ljudske univerze Koper še Javni zavod Cene Štupar – CILJ, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka.

Nekaj naših razmišljanj na https://www.youtube.com/watch?v=Hbfl5z2gSFg in Galerija fotoutrinkov s konference.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Dostopnost