Uspešni smo bili na razpisu za pridobivanje evropskih sredstev za izpopolnjevanje izobraževalcev odraslih.

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina, partnerji pa poleg nas še javni zavod Cene Štupar-CILJ, Ljudska Univerza Radovljica Lur in Ljudska Univerza Škofja Loka.

Kaj je namen projekta?

Zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), ponuditi usposabljanja za krepitev kompetenc, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

Tekom projekta bomo torej pripravili več izobraževanj, v katere bomo vključili več kot 870 izobraževalcev odraslih – zaposlenih in samostojnih podjetnikov.

Za več informacij o brezplačnih usposabljanjih za izobraževalce odraslih spremljajte našo spletno stran, vprašanja pa lahko naslovite tudi na naslov info@lu-koper.si ter telefonsko številko 05 612 80 00.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se uzvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost