Na spletni strani javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:
a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj,
g.   poklicni tečaji (PT),
h.   mojstrski izpiti,
i.   delovodski in poslovodski izpiti.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

  • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
  • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);
  • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022.

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih.

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500,00 EUR.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev, vendar najdlje do 3. 10. 2022.

Odpiranje vlog bo mesečno (vsak drugi torek v mesecu).

Celoten razpis z razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj. Za svetovanje pa se lahko naročite v Regionalnem svetovalnem središču Koper (telefon 05/612 80 06, 040 469 521 ali po e-pošti isio@lu-koper.si).

Dostopnost