Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Na osnovi vzgojnega načrta šole je Ljudska univerza Koper opredelila in določila:
– dolžnosti in odgovornosti udeležencev,
– načine zagotavljanja varnosti,
– pravila obnašanja in ravnanja,
– vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
– organiziranost udeležencev.

Poleg določil vzgojnega načrta šole se pri uporabi in izvajanju upoštevajo določila temeljne zakonodaje:
– Zakon o osnovni šoli,
– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– Zakon o delovnih razmerjih,
– Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah,
– Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja,
– Zakon o varstvu osebnih podatkov,
– Zakon o varstvu pred požarom,
– Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
– Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
– drugi s tem v zvezi sprejeti predpisi in akti Ljudske univerze Koper.

2. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UDELEŽENCEV

Dolžnosti in odgovornosti udeležencev so:
– spoštovanje hišnega reda in pravil šolskega reda,
– odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino udeležencev, drugih udeležencev izobraževanja, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,
– odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja,
– spoštovanje pravic udeležencev, drugih udeležencev izobraževanja, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,
– spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
– vedenje v skladu s tem, da ne ovirajo in motijo drugih udeležencev izobraževanja in učiteljev pri delu,
– skrb za lastno zdravje in varnost ter skrb za varnost in zdravje drugih,
– redno in točno obiskovanje pouka in drugih vzgojno – izobraževalnih dejavnosti,
– izpolnjevanje svojih učnih in drugih šolskih obveznosti,
– da v primeru svoje lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestijo strokovne delavce Ljudske univerze Koper.

Dolžnosti in odgovornosti so opredeljene z vzgojnim načrtom šole ter s sprejetimi predpisi.
Ta pravila se smiselno uporabljajo tudi za udeležence s posebnimi potrebami, če z vzgojnim oz. izobraževalnim programom ni drugače določeno.

3. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Za zagotavljanje varnosti udeležencev in preprečevanje nasilja nad in med udeleženci Ljudska univerza Koper izvaja:
Preventivne ukrepe
– svetuje in usposablja udeležence za varno uporabo pripomočkov, naprav in opreme, preprečuje dostop udeležencem do nevarnih snovi in naprav,
– zagotavlja varno izvajanje dejavnosti. Učila, oprema, stroji ter naprave so v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
– usposablja delavce za varno delo,
– varuje osebne podatke.

Direktorica sprejme za posamezni ukrep pravila ravnanja. Vrste in vsebino preventivnih ukrepov pripravi direktorica na osnovi ocene stanja.
Aktivne ukrepe
– ukrepi v primeru nezgod in epidemij,
– oblikovanje oddelkov in skupin udeležencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
– nadzor v primeru suma prinašanja nevarnih predmetov in snovi v šolo.

Ne glede na določbo druge alineje te točke lahko šola občasno organizira vzgojno izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah udeležencev z namenom, da se udeležencem zagotovi varnost oz. nemoten pouk.
Direktorica sprejme za posamezni ukrep pravila ravnanja. Vrste in vsebino preventivnih ukrepov pripravi direktorica na osnovi ocene stanja.

Posebno varstvo udeležencev
Ljudska univerza Koper mora varovati udeležence pred:
– nadlegovanjem,
– trpinčenjem,
– zatiranjem,
– diskriminacijo,
– nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
– namernim poniževanjem drugih (udeleženci, udeleženci izobraževanja, delavci šole ter drugimi, ki vstopajo v šolski prostor).

4. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

V vseh medsebojnih stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna pravila bontona ter šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos do sošolcev, delavcev Ljudske univerze Koper, drugih udeležencev izobraževanja ter obiskovalcev.

Udeleženci in delavci Ljudske univerze Koper so dolžni:
– uresničevati cilje in programe šole,
– skrbeti za urejenost, čistočo, disciplino in prijetno počutje v šoli,
– zagotoviti varnost udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu,
– preprečevati škodo.
Udeleženci so dolžni:
– upoštevati hišni red, sprejeta navodila oz. opozorila vodje izobraževanja, učiteljev in ostalih delavcev Ljudske univerze Koper,
– prinašati predpisana oz. zahtevana učila in učne pripomočke k pouku in drugim oblikam vzgojno izobraževalnega dela.

4.1 PREPOVEDI

V šolskih prostorih ni dovoljeno:
– kakršna koli oblika nasilja,
– nestrpnost,
– izsiljevanje, grožnje,
– motenje pouka, sošolcev in drugih udeležencev izobraževanja pri delu,
– ogrožanje varnosti sebe in drugih,
– prinašanje ter uporaba nevarnih predmetov in snovi,
– prilaščanje tuje lastnine,
– kajenje, uživanje in ponujanje alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev,
– prinašanje in uporaba drugih snovi, ki so neprimerne in škodljive za zdravje in razvoj

V razredu ni dovoljeno:
– uživanje hrane in pijače.

Če delavec šole zazna ali opazi, da udeleženec ne spoštuje ali krši zgoraj navedene dogovore, dolžnosti ali prepovedi, o tem obvesti vodjo izobraževanja ali vodstvo šole.

4.2 OMEJITVE UPORABE NAPRAV IN PRIPOMOČKOV

4.2.1 Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav

– Udeleženci prinašajo v šolo prenosne telefone na lastno odgovornost in jih smejo uporabljati le v avlah šole pred in po pouku ter med odmori tako, da s tem ne motijo nikogar.
– V razredu pred, med in po pouku je kakršna koli uporaba prenosnih telefonov prepovedana. Med poukom in drugimi dejavnostmi na šoli mora biti naprava izključena.
– V primeru, da udeleženec v šolo prinese prenosni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja. Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene prenosne telefone ne odgovarja.
– Če udeleženec prenosni telefon uporablja in ovira šolsko delo, mu ga učitelj začasno odvzame.
– Odvzeti prenosni telefon učitelj preda direktorici, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu učitelj obvesti vodjo osnovne šole, ta pa starše.
– Strogo je prepovedana uporaba prenosnih telefonov z namenom fotografiranja ali video snemanja v šoli.

4.2.2 Prepoved snemanja

– V šoli je prepovedana uporaba vseh naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih, sošolcev in drugih udeležencev izobraževanja, razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole. Snemane osebe morajo s tem soglašati.
– Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
– Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujšo kršitev hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

4.2.3 Predvajalniki glasbe

– Udeležencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

4.2.4 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

– Učitelj lahko udeležencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.
– Učitelj, po svoji presoji, po pouku udeležencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti vodjo osnovne šole.
– Na šoli je prepovedana vsakršna uporaba pirotehničnih sredstev.
– Udeležencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari, šola ne prevzema odgovornosti.

4.3 PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE

4.3.1 Prihajanje udeležencev in izvajalcev programov v šolo
Udeleženci in učitelji morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 5 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa.
4.3.2 Odhajanje udeležencev iz šole
– Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih udeleženci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.
– Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo udeležencem, vključenim v individualno učno pomoč, obiskovalcem Središča za samostojno učenje ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
– Udeleženci, ki se zadržujejo v šolskih prostorih, upoštevajo določila hišnega reda.
4.3.3 Izjemni odhodi udeležencev med poukom
– V primeru, da ima udeleženec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima udeleženca pri pouku, o stanju udeleženca obvesti vodjo izobraževanja ali delavke v informacijski pisarni.
– Delavka v informacijski pisarni ali vodja izobraževanja obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda udeleženca domov ali v zdravstveni dom.
4.3.4 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju udeleženca
– Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju udeleženca.
– Udeleženca je potrebno namestiti na varno mesto in poskrbeti, da ni sam. Delavec šole je dolžan o poškodbi ali slabem počutju udeleženca obvestiti tajništvo (informacijsko pisarno) ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.
– V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.
– V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…), je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.
4.3.5 Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi je omejeno. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenim na šoli, razen v primerih, ko so s strani strokovnih delavcev ali vodstva šole povabljeni kot zunanji sodelavci oz. v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši in širšo okolico. V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so na službenem obisku z dovoljenjem vodstva šole.

4.4 POUK IN ŽIVLJENJE V ŠOLI

4.4.1 Odpiranje učilnic
Udeleženci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces. Učilnice odklenejo učitelji, ki imajo v učilnici pouk. Če učitelj v času odmorov učilnico zapusti, jo mora zakleniti. Ko učitelj zaključi uro, mora zakleniti učilnico.
4.4.2 Pouk

– K posameznim uram pouka prihajamo točno. Za točnost pouka so odgovorni učitelji in udeleženci.
– Če učitelj več kot 5 minut zamuja na uro pouka, udeleženci obvestijo informacijsko pisarno.
– Udeleženci med poukom ne motijo sošolcev in učiteljev.
– Vsak udeleženec ob zaključku učne ure uredi svoj prostor in mirno odide iz učilnice.

4.4.3 Toaletni prostori

– Udeleženci uporabljajo toaletne prostore praviloma v času pred poukom, med malimi odmori ali med glavnim odmorom.
– Udeleženci ne hodijo v toaletne prostore, ki so namenjeni nasprotnem spolu.
– V toaletnih prostorih papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljajo le namensko.
– V toaletnih prostorih se udeleženci ne zadržujejo po nepotrebnem.
– Udeleženci pazijo na higieno v toaletnih prostorih.

4.4.4 Skrb za lastnino

– V šoli so vsi dolžni skrbeti za skupno imetje. Spoštovati je potrebno imetje vsakega posameznika. Tuje lastnine si ni dovoljeno prisvajati, skrivati, uničevati ali poškodovati.
– O vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so udeleženci dolžni obvestiti učitelja, vodjo izobraževanja ali vodstvo šole.
– Udeleženec mora vsako namerno povzročeno škodo v dogovoru z vodstvom šole in starši povrniti, hkrati pa poiskati možnost, da popravi storjeno napako.
– Na šoli pazimo, da se razstavljeni izdelki (udeležencev, učiteljev ali drugih razstavljavcev) ne poškodujejo ali uničijo.
– Najdene predmete oddamo v informacijski pisarni.

5. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

Vzgojne ukrepe šola izvede, ko udeleženec krši dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic udeležencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli – ur.l. 81/06 in 102/07).

Udeležencu se lahko izreče:
– vzgojni opomin opredeljen v Pravilniku o vzgojnih opominih v osnovni šoli, ko udeleženec kljub predhodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben.

5.1 VZGOJNI UKREPI

Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko vodji izobraževanja poda vsak delavec šole.
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z:
– nudenjem podpore,
– nudenjem pomoči in
– vodenjem udeleženca k spremembi neustreznega vedenja in ravnanja.
Pri tem sodelujejo:
– udeleženec,
– starši ali varuh udeleženčevih pravic,
– strokovni delavec šole.
Skupaj oblikujejo predloge za reševanje problemov. Na podlagi strokovne odločitve, se ukrep izvede.

5.1.1 Vzgojni ukrepi so lahko:

– povečan nadzor nad udeležencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku,
– zadržanje na pogovoru po pouku v zvezi z reševanjem težav,
– dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno izobraževalni proces v šoli,
– odstranitev udeleženca od pouka, ko udeleženec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka,
– ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil in s pridobljenimi statusi,
– vsakotedenski kontakti s starši,
– pogostejši prihodi staršev na razgovor v šolo,
– prepoved vstopanja ali uporabe določenih šolskih prostorov,
– prepoved približevanja udeležencu.

5.1.2 Zagotavljanje uresničevanja udeleženčevih temeljnih pravic pri vzgojnem ukrepanju

Pri vzgojnem ukrepanju je udeležencu potrebno zagotoviti uresničevanje njegovih temeljnih pravic kot so:
– varstvo osebnih podatkov ter zasebnosti,
– varstvo osebne, duhovne in telesne integritete,
Pri odločitvi o izbiri ukrepa mora vodja izobraževanja oz. drug pristojen organ upoštevati primernost in izvedljivost ukrepa ter pretehtati njegove vzgojne in druge učinke.

5.1.3 Dokumentacija o vzgojnem ukrepanju

O uvedbi in poteku vzgojnega ukrepanja se vodi pisna dokumentacija, ki vsebuje:

– predlog za uvedbo postopka,
– izjavo oz. zagovor udeleženca,
– odločitev o vzgojnem ukrepu in njegovi izvršitvi,
– druge pisne izjave, ki so nujne za pravilno izvedbo postopka.

Zapise vodi vodja izobraževanja.

5.1.4 Pogovor z udeleženci in starši

Udeležencu in staršem pojasnimo:
– razloge za odločitev,
– obliko in trajanje ukrepa,
– načine s katerim bomo preverili ali je ukrep učinkoval,
– v primeru, ko to ni mogoče (npr. odstranitev udeleženca od šolske ure), se razgovor opravi čim prej, praviloma še isti dan,
– ukrep je za udeleženca in njegove starše obvezujoč in se mu morajo podrediti.

5.2 VZGOJNI OPOMIN

Udeležencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole in ko vzgojne dejavnosti oz. vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.

Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene s Pravili šolskega reda.

5.2.1 Izrekanje vzgojnih opominov

– vodja izobraževanja preveri ali je udeleženec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole,
– vodja izobraževanja preveri katere vzgojne ukrepe in dejavnosti je šola za udeleženca predhodno že izvedla,
– vodja izobraževanja opravi razgovor z udeležencem in njegovimi starši oz. s strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese udeleženca, če se starši ne udeležijo razgovora,
– če vodja izobraževanja oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani aktiv učiteljev osnovne šole za odrasle,
– če vodja izobraževanja oceni, da so razlogi za izrek vzgojnega opomina upravičeni, pripravi obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje direktorici ter aktivu učiteljev osnovne šole za odrasle,
– vzgojni opomin izreče aktiv učiteljev osnovne šole za odrasle,
– udeležencu se lahko izreče vzgojni opomin največ 3x v posameznem šolskem letu

5.2.2 Načini evidentiranja vzgojnih opominov ter obveščanja o njih

– Šola udeležencu izroči dva izvoda obvestila o vzgojnem opominu. Udeleženec en izvod s podpisom staršev vrne šoli.
– Če vodja izobraževanja dvomi v verodostojnost podpisa staršev oz. če udeleženec v petih delovnih dneh od prejema ne vrne podpisanega obvestila, obvesti o tem starše.
– O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke.
– Izrek opomina vodja izobraževanja zabeleži v mapo vzgojnih opominov in vanjo vloži tudi podpisan vzgojni opomin.

5.3 VARSTVO PRAVIC

Udeleženec in njegovi starši lahko vodji izobraževanja ali direktorici podajo pisni ugovor glede vzgojnega delovanja šole. Če udeleženec ali starši v 30-ih dneh ne dobijo pisnega odgovora, lahko dajo predlog za inšpekcijski nadzor.

5.3.1 Postopek pri ugovoru in odločanju o varstvu pravic

– Učenčevi starši lahko podajo zahtevo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu ugovor), če menijo, da so odločitve v zvezi z vzgojnim ukrepanjem in v drugih primerih neutemeljene ali nepravilne.
– Ugovor se lahko poda na zapisniku pri direktorici oz. se pošlje po pošti v osmih dneh po prejetju odločitve.
– O pravicah in dolžnostih udeleženca na prvi stopnji odloča direktorica, če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ.
– Pritožbena komisija odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti udeleženca.
– Izmed 10 članov pritožbene komisije imenuje predsednik sveta zavoda pet članov, ki odločajo v posameznem primeru.
– Člani komisije za posamezen primer so trije predstavniki delavcev šole, dva zunanja člana (predstavnik staršev in strokovni delavec druge šole).
– Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.
– Postopke vodenja in odločanja lahko šola uredi s Poslovnikom o delu pritožbene komisije.

5.4 DRUGE OBLIKE UKREPANJA

V primeru kršenja hišnega reda lahko vodja izobraževanja:
– zapiše obvestilo o kršitvi,
– telefonsko obvesti starše,
– povabi starše na razgovor,
– predlaga pogovor pri učitelju,
– predlaga pogovor pri direktorici.

6. ORGANIZRANOST UDELEŽENCEV

6.1 ODDELČNA SKUPNOST

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti udeležencev enega oddelka. Udeleženci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole. Oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in reševanje problemov in sicer:
– obravnavajo učni uspeh v oddelku ter prisotnost pri pouku,
– oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade udeležencem v oddelčni skupnosti,
– opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

6.2 PREDLOGI, MNENJA IN POBUDE UDELEŽENCEV

Aktiv učiteljev osnovne šole za odrasle, svet staršev in svet zavoda vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude udeležencev, ki so jih oblikovali pri urah oddelčne skupnosti. Mnenja in pripombe lahko posredujejo tudi anonimno v nabiralnik.

7. INFORMIRANJE UDELEŽENCEV IN STARŠEV

Obveščanje udeležencev in staršev poteka ustno in preko pisnih obvestil.

7.1 PISNO OBVEŠČANJE

Šola pisno obvešča starše in udeležence:
– s pisnimi obvestili, ki jih pripravijo razredniki, vodja izobraževanja, drugi strokovni delavci ali vodstvo šole in so žigosana ter podpisana od odgovorne osebe,
– s šolsko publikacijo, ki jo šola izda v mesecu septembru,
– na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli.

Šola ustno obvešča starše in udeležence:
– na roditeljskih sestankih,
– na dogovorjenih sestankih,
– po telefonu,
– elektronski pošti.

8. DRUGO

8.1 RAVNANJA OB POŠKODBAH ŠOLSKEGA INVENTARJA IN SKRB ZA OPREMO

– Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
– Vsi delavci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.
– Vsi udeleženci in udeleženci izobraževanja odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

8.2 OSTALA DOLOČILA PRAVIL ŠOLSKEGA REDA

– Razredniki so dolžni hišni red predstaviti udeležencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
– Udeleženci skrbijo za čistočo v šolskih prostorih.
– V šoli govorimo spoštljivo, spodobno, vljudno in prijazno.
– Udeleženci spoštujejo drugačna mnenja, nazore in navade svojih sošolcev. Iz sošolcev in zaposlenih na šoli se ne norčujejo in jih ne žalijo.
– Udeleženci prinašajo v šolo samo pripomočke in opremo potrebno za pouk.
– V šolskih prostorih ni dovoljena kakršnakoli prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
– Prepovedano je smiselno spreminjanje obvestil na oglasnih deskah.
– Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med udeleženci, med udeleženci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole.

9. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9.1 VELJAVNOST

Pravila šolskega reda veljajo od 1. septembra 2009 dalje.

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Kristina Pintar

Kristina Pintar

Samostojna strokovna delavka

Tina Mržek

Tina Mržek

Vodja izobraževanja

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost