Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024.

Vlogo lahko odda vlagatelj, ki na dan objave poziva izpolnjuje oba pogoja:

  • je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Več informacij o roku oddaje vloge in načinu oddaje vloge dobite na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

Dostopnost