Dokumentacija ob vpisu in varovanje osebnih podatkov

Projektno delo spremlja veliko dokumentacije. Z njihovo vsebino morate biti seznanjeni pred vključitvijo v brezplačno izobraževanje in svetovanje za karierni razvoj. Prosimo, preberite jih.
Pomembno! To so vzorci. Preglejte jih, vendar jih ne izpolnjujte in jih ne pošiljajte. Projektno dokumentacijo bomo uredili na začetku tečaja. 

Dodatna navodila in dokumenti za izpite

Udeleženci, ki uspešno zaključijo program priprav na izpite , imajo pravico do brezplačnega opravljanja izpita.  Opravljajo ga lahko samo enkrat in izključno v prvem, za skupino dogovorjenem roku. Trenutno v okviru projekta izvajamo priprave na izpite iz znanja italijanščine na osnovni ali višji ravni, slovenščine na osnovni ravni ter priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka.
Ob zaključku priprav uspešni udeleženci poleg dogovora o vključitvi v izobraževanje (izpit) ter izjave o statusu izpolnijo in podpišejo še:

  • Prijavnico na izpit (določena s strani izdajatelja listine),
  • Dogovor o rokih za morebitne odjave od izpita in finančnih posledicah neizpolnjevanja zahtev izdajatelja listine.

Prosimo, podrobno preberite naslednje dokumente. Podpisali jih boste, ko se boste prijavili na izpit.

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni

Izpit iz znanja italijanščine na osnovni/višji ravni

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Darja Škorjanc Braico

Darja Škorjanc Braico

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost