Ljudska univerza Koper je bila uspešna pri prijavi na JAVNI RAZPIS Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS »TEMELJNE KOMPETENCE 2023–2029«, ki je bil objavljen v oktobru 2023. S partnerji iz Obalno-kraške regije Ljudsko univerzo Sežana, Središčem Rotunda Koper in NOMED – neodvisno medijsko dejavnostjo bomo na Obali in Krasu izvajali brezplačna izobraževanja za odrasle do leta 2029. Predvidevamo, da bomo skupno izvedli več kot 650 tečajev.

PRIJAVE BOMO SPREJEMALI PO RAZPISU TERMINOV ZA POSAMEZNE TEČAJE.

Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije – SKOK

S sredstvi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropske unije bodo do junija 2029 potekala sicer brezplačna izobraževanja za odrasle na območju celotne Slovenije. V programe bo skupno investiranih kar 37.000.000 EUR, s projektom Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije – SKOK pa bo v naslednjih sedmih letih v izobraževanja za odrasle v naši regiji investiranih kar 3.017.950 EUR.

Kakšen je namen in cilj projekta?

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Kako bomo to dosegli?

Z izvajanjem izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi svojih potreb in trenutne življenjske situacije. Programe bomo izvajali na različnih lokacijah Obale in Krasa – tako v prostorih partnerjev kot tudi drugod, kjer bomo zaznali interes različnih deležnikov v okolju in uspeli zagotoviti vse pogoje za izvedbo.

Kateri programi se bodo financirali?

 • Različni javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja.
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik za sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.
 • Začetna integracija priseljencev za pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.
 • Računalniška pismenost za odrasle za spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.
 • Digitalna pismenost za odrasle za spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu, kar lahko obsega na primer delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do najrazličnejših javnih storitev, od zdravstvenih storitev do kulture ipd.
 • Učenje jezikov za odrasle za sporazumevanje v slovenskem in tujih jezikih (od ravni A1 do B2), poslovna konverzacija in konverzacija ter osvežitveni tečaji (od ravni A1 do B2).
 • Tečaji za odrasle za:
  • zviševanje matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter finančno pismenost;
  • učenje učenja ter socialne in državljanske kompetence,
  • samoiniciativnost in podjetnost ter odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.
  • kulturno zavest in izražanje ter medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje ipd.);
  • trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo;
  • zdrav življenjski slog ipd.
 • Tečaji za digitalne kompetence:
  • osnovna in nadaljevalna raven WORD, EXCEL, POWER POINT ipd. in
  • uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).
 • Programi za uporabo načel HACCP sistema.
 • Programi priprave na opravljanje različnih izpitov: slovenskega jezika, tujih jezikov, strokovnih izpitov iz upravnega postopka.
 • Izpiti iz slovenščine in tujih jezikov na različnih stopnjah ter izpit ZUP za tiste, ki uspešno opravijo programe priprav.

Komu so brezplačna izobraževanja in izpiti namenjena?

Tečaji in izpiti so namenjeni vsem odraslim. Prednost pri vključitvi pa imajo skladno z razpisom:
– nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj – srednja šola ali manj),
– aktivni (zaposleni ali iskalci zaposlitve), ki so stari 55 let ali več,
– tujci,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Prav tako razpis Temeljne Kompetence SKOK, ki traja do leta 2029, zahteva, da se omogoči izobraževanje čim večjega števila ljudi. Iz tega razloga se bodo lahko posamezniki brezplačno udeležili največ 2 (dveh) programov. Prosimo vas torej, da skrbno izberete program za dvig lastnih kompetenc in se udeležite tistega, ki bo v največji možni meri prispeval k dvigu kompetenc za vašo osebno ali poklicno pot.

Dostopnost