Menedžment pametnih mest

»Privlačno je postati magister na enem od najbolj aktualnih razvojnih področij.«

Podiplomski magistrski program Menedžment pametnih mest je sodoben in edini tovrsten program v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi.

Namen programa je ponuditi študentom celosten pogled na koncept pametnih mest, izzive, s katerimi se mesta srečujejo v procesu preoblikovanja in priložnosti, ki se s tem odpirajo. Program je  tako v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki boste aktivni  pri oblikovanju javnih politik in implementaciji le-teh pri razvoju, vodenju in upravljanju mest prihodnosti.

 

Program: Menedžment pametnih mest
Vrsta in trajanje: Podiplomski magistrski program (2 leti)
Način izvedbe: online študij, v slovenskem ali v angleškem jeziku
Vpisni pogoji: Vpis v 1. letnik; zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode; zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program

z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00€
Vsebina: Predmetnik*
Naziv strokovne izobrazbe: magister/magistrica menedžmenta pametnih mest
Informacije o študiju in prijavi:

Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in
  • sobota, 15. 2. 2020, ob 10.00
  • ali individualno po dogovoru

 

Informativna prijava

 

*Predmetnik:

  1. letnik

 

Metode raziskovanja

Razumevanje in upravljanje pametnih mest

Ekonomija mesta prihodnosti

Ekonomski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj in globalizacija

Aplikativna urbana sociologija

Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju

Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

Izbirni predmeti (študent izbere en predmet)

Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti

Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij

 

  1. letnik

 

Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest

Integrirani trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje

Informacijska tehnologija in sistemi za upravljanje pametnih mest

Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja

Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)

Razvoj in upravljanje ruralnih in urbanih zaledij mest

Upravljanje energije v mestih, pametne zgradbe in procesi

Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti

Upravljanje modre in zelene infrastrukture v mestih

Novi poslovni modeli in konkurenčnost podjetij

 

Razvojnoraziskovalni projekt: Urbani problemi in rešitve

Magistrska naloga