Informacije javnega značaja

Vsak zavezanec po ZDIJZ mora pripraviti katalog informacij javnega značaja. Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja je katalog vnesel na spletno stran 10. 01. 2007.

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Ljudske univerze Koper, Cankarjeva 33, Koper.

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Ljudska univerza Koper
Università popolare CapodistriaCankarjeva 33, 6000 Koper
Via Cankar 33, 6000 Capodistria
Odgovorna uradna oseba: mag. Kristina Udovič Kocjančič, direktorica
Datum prve objave kataloga: 30. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: 17. 07. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lu-koper.si
Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda v času uradnih ur po predhodnem dogovoru.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Ljudska univerza Koper je edini javni zavod za izobraževanje odraslih na področju Obale.
Področje dela zavoda je določeno z Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Koper, ki ga je sprejela Mestna občina Koper leta 1997. Zavod v skladu s sklepom o ustanovitvi opravlja sledeče temeljne dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje odraslih,
– srednje strokovno izobraževanje,
– jezikovno izobraževanje,
– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,
– projektna dejavnost in koncesije,
– dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih,
– druge dejavnosti skladno z ustanovitvenim odlokom.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Enota Piran (v prostorih KS Lucija)
Obala 105, 6320 Portorož
GSM: 040 469 521Enota Izola (v prostorih Medgeneracijskega centra Izola)
Livade 7a, 6310 Izola
GSM: 040 469 521
Organigram organa
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela Organi zavoda so:
– svet zavoda (sestavljata ga dva predstavnika Mestne občine Koper, 2 predstavnika zaposlenih in 1 udeleženec izobraževanja) in
– direktor.Strokovni organi zavoda so:
– andragoški zbor in
– strokovni aktiv.
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

mag. Kristina Udovič Kocjančič, direktorica
telefon 05/61-280-03, faks 05/62-712-91
e-pošta: kristina.udovic@lu-koper.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Povezave na državne predpise:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.siUradni list RS: www.uradni-list.si

Državni zbor: www.dz-rs.si

Predpisi lokalnih skupnosti Povezava na občinske predpise:
http://www.koper.si/index.php?page=documents&item=70
Predpisi EU Povezava na pravne akte EU:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
2.e Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov Predlogi predpisov v obravnavi
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Predlagani strateški in programski dokumenti

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2012-2020 (ReNPIO 2012 – 2020)

Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo 2014-2020

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ  Zavod ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom udeležencev in posameznih pravic udeležencev z uporabo ZUP.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
  Pravna oseba ne vodi drugih informatizirane zbirke podatkov.
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
– Odlok o ustanovitvi
Šolski koledar za tekoče leto
– Hišni red
Šolska publikacija – Katalog izobraževalnih programov 2019/20
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.lu-koper.siFizični dostop:
v prostorih Ljudske univerze Koper, Cankarjeva 33, Koper v času uradnih ur po predhodnem dogovoru na 05/ 612 80 03.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov Zaradi neznatnega števila zahtev po informacijah javnega značaja seznama ni mogoče oblikovati.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.