Za potrebe izvedbe projekta Večgeneracijski center Morje Koper-v obdobju od 2019 do 2021 na podlagi Javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, razpisujemo javni poziv za zunanje sodelavce.

JAVNI POZIV št. 2/20 ZA IZVAJALCE NA PROJEKTU VEČGENERACIJSKI CENTER MORJE KOPER (VGC)

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 9. “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.3 “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju” Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske ali podjemne pogodbe, ali pa bomo sodelovali preko pogodbe o sodelovanju. Povprašujemo po kandidatih, ki imajo ustrezne kompetence in večletne izkušnje za izvajanje tečajev, delavnic in drugih aktivnosti za pridobivanje temeljnih kompetenc glede na potrebe udeležencev ter imajo izkušnje pri delu z različnimi skupinami (migranti, starejši, brezposelni, upokojenci, otroci,…).

Prijavnica (KLIK)

Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem času. Prijave z življenjepisi pošljite najkasneje do 31. 8. 2020 na naslov: Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper oz. na elektronski naslov tajnistvo@lu-koper.si .

Dostopnost