Ko tujina postane dom

Zaključil se je program ‘Ko tujina postane dom’

Projekt sta koordinirala: Ljudska univerza Koper in Zavod RS za zaposlovanje OS Koper
Z nami so sodelovali: Center za socialno delo Koper, Upravna enota Koper

Konec maja 2008 smo pričeli z izobraževanjem za albansko govoreče priseljenke, ki so se želele naučiti slovenskega jezika in spoznati slovenske institucije, temeljne za bivanje in življenje v naši državi. V izobraževanje se je vključilo 11 žensk. Ki so teoretično in praktično spoznale delo Upravne enote, Centra za socialno delo, Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in slovenski šolski sistem ter vlogo staršev pri spremljanju šoloobveznih otrok. Ob tem so se učile slovenski jezik in spoznavale slovensko kulturo. Na koncu so se seznanile z osnovami informacijske tehnologije. Ob zaključki programa sredi julija 2008 smo udeleženkam podelili potrdila.

Udeleženke programa na podelitvi.


Z desne proti levi – svetovalka, mentorji in koordinatorka programa

 

Več o samem projektu

Približno pol leta pred osamosvojitvijo Kosova se je v našo državo, konkretno na območje Obalnih občin priselilo veliko žensk in otrok, ki so se pridružili možem, ki so si že služili kruh v Sloveniji. To se je poznalo tako na Zavodu za zaposlovanje kot na centru za socialno delo, pa tudi pri nas na Ljudski univerzi Koper, ki organiziramo tečaje slovenskega jezika za tujce. Večina teh priseljenih žensk ne pozna nobenega svetovnega jezika, nima nikakršne izobrazbe in je ob prihodu v našo državo doživela velik kulturni šok.

V marcu 2008 na so na Zavodu RS za zaposlovanje dobili ponudbo za sodelovanje oz. pomoč Albanke iz Tirane, ki je visoko izobražena, tekoče govori slovensko in ima že slovensko državljanstvo. Primerne zaposlitve pa še ni našla, zato je prijavljena na Zavodu, prav tako kot albanka iz Kosova s podobnimi kvalifikacijami in statusom.

Ker smo na Ljudski univerzi Koper, Centru za socialno delo Koper in na Območni službi zavoda za zaposlovanje v Kopru zaznali, da je prišlo na našem območju do velikega izziva, ki zadeva nas vse, in da primernih sredstev (razpisanih, integralnih državnih …) ni na voljo, smo staknili glave. Odločili smo se, da bomo v okviru projekta Usposabljanja na delovnem mestu ‘zaposlili’ kulturni mediatorki, ki bosta pomagali novim (in starim) albanskim priseljenkam pri vključevanju v novo družbo. Projekt Usposabljanja na delovnem mestu so sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad. Računalniški del dejavnosti je potekal v okviru Centra vseživljenjskega učenja.

Anila in Hajrije sta torej usposabljata na Ljudski univerzi Koper na področju izobraževanja odraslih s posebnim poudarkom na izobraževanju migrantom. Kontaktirali sta s priseljenkami, uporabili sta tako naše kot svoje lastne kanale ter zbrale skupino 11 Albank, ki se sedaj izobražujejo pri nas. Zanje so skupaj z našo slovenistko pripravile poseben program ‘Slovenščina v vsakdanji rabi’. Poudarek je na učenju jezika, vendar veliko prostora je posvečenega praktičnim vsebinam, ki se neposredno navezujejo na uspešno vključevanje v slovensko družbo.

Tematski sklopi:
• Modul 1 – Slovenščina kot drugi tuji jezik: Splošni del
• Modul 2 – Slovenščina v vsakdanji rabi: Spoznajmo upravno enoto
• Modul 3 – Slovenščina v vsakdanji rabi: Slovenija socialna država
• Modul 4 – Slovenščina v vsakdanji rabi: Zaposlovanje
• Modul 5 – Slovenščina v vsakdanji rabi: Moj otrok hodi v šolo
• Modul 6 – Računalniško opismenjevanje
• Modul 7 – Moja kultura in tvoja kultura

Podrobnejša vsebina: Izhajajoč iz značilnosti ciljne skupine in zaznanih težav, s katerimi se le-ta srečuje pri zamenjavi kulturnega in družbenega okolja, smo za doseganje ciljev poleg strokovnjakov za posamezna predmetna področja iz programa (učitelj slovenščine in učitelj računalništva) vključili dodatno strokovno pomoč dveh mentorjev, ki bosta v učnem procesu olajšala sporazumevanje in sodelovanje. Ti osebi sta imeli vlogo jezikovnih in kulturnih mediatorjev. Njihova dejavnost je bila ključnega pomena v vseh fazah od osebnih stikov z udeleženkami in njihovim socialnim okoljem do prisostvovanja pri pouku, po potrebi prevajanja in spremljanja udeleženk pri spoznavanju uradov.

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje OS Koper, Centrom za socialno delo Koper in Upravno enoto Koper ter Regionalnim svetovalnim središčem Koper smo organizirali izobraževanje po modulih:
Modul 1 – Slovenščina kot drugi tuji jezik: Splošni del (Naj se vam predstavim. Številke. Prošnje, vprašanja.)
Modul 2 – Slovenščina v vsakdanji rabi: Spoznajmo upravno enoto (Kako komuniciramo z uradno osebo. Vloga Upravne enote pri urejanju statusa tujca. Listine potrebne za pridobitev različnih dokumentov (vizumi, dovoljenje za bivanje). Pomen upoštevanja roka za urejanje dokumentov. Izpolnimo uradni obrazec. Obisk upravne enote.)
Modul 3 – Slovenščina v vsakdanji rabi: Slovenija socialna država (Kako uveljavljati pravice do družinskih prejemkov. Obisk Centra za socialno delo Koper. Analiza izvedbe obiska na Centru za socialno delo. Izpolnimo uradni obrazec.)
Modul 4 – Slovenščina v vsakdanji rabi: Zaposlovanje (Spoznati kaj je delovno razmerje, kako je urejeno, vrste pogodb, kaj je delo na črno. Pravice in dolžnosti prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje. Izpolnimo uradni obrazec. Obisk enote Zavoda za zaposlovanje.)
Modul 5 – Slovenščina v vsakdanji rabi: Moj otrok hodi v šolo (Spoznavanje značilnosti devetletke. Dolžnosti staršev pri vzgoji svojih otrok in aktivno sodelovanje s šolo. Pomen govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Pisanje opravičil in branje šolskih obvestil.)
Modul 6 – Računalniško opismenjevanje (Spoznavanje računalnika.
Spoznavanje komunikacije in iskanja podatkov s pomočjo interneta (e-uprava, e-zdravje) in e-pošte. Kje se še lahko učim – seznanjanje z javno dostopnimi točkami in njihovim delovanjem (Središče za samostojno učenje, e-šole, e-knjižnice, CIPS)
Modul 7 – Moja kultura in tvoja kultura (to ni samostojni modul, medkulturne vsebine se prepletajo) Spoznavanje značilnosti slovenske in albanske/kosovske kulture, običajev in navad za spodbujanje medkulturnega sožitja