Informacije javnega značaja

Vsak zavezanec po ZDIJZ mora pripraviti katalog informacij javnega značaja. Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja je katalog vnesel na spletno stran 10. 01. 2007.

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Ljudske univerze Koper, Cankarjeva 33, Koper.

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

Ljudska univerza Koper

Universita’ popolare Capodistria

Cankarjeva 33, 6000 Koper

Via Cankar 33, 6000 Capodistria

Številka podračuna: 01250-6030714804 Davčna številka: SI68719906 Matična številka: 5051959000 Šifra dejavnosti: 80.422

Odgovorna uradna oseba: Alenka Grželj, profesorica pedagogike in psihologije, direktorica
Datum prve objave kataloga: 30. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: 26. 01. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lu-koper.si
Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 8.00-14.00

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Ljudska univerza Koper je javni zavod za izobraževanje odraslih.
Področje dela zavoda je določeno z Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Koper, ki ga je sprejela Mestna občina Koper leta 1997. Zavod v skladu s sklepom o ustanovitvi opravlja sledeče temeljne dejavnosti:- 0snovnošolsko izobraževanje odraslih
– srednje strokovno izobraževanje
– jezikovno izobraževanje
– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje
– dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Enota Izola
Gregorčičeva 21
16310 Izola
GSM: 040 469 521Enota Piran
(v prostorih KS Lucija)
Obala 105
6320 Portorož
GSM: 040 469 521
Organigram organa
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela

Organi zavoda so:

svet zavoda – kontaktna oseba, Iris Dragar

Ksenja Koradin Lojk – predstavnica delavcev zavoda

Tina Mojškerc – predstavnica ustanovitelja – Mestne občine Koper

Roberta Vincoletto – predstavnica ustanovitelja – Mestne občine Koper

Elizona Culaj – predstavnica odraslih, ki se izobražujejo v zavodu

direktorica: Alenka Grželj, tel. 05/61-280-12

andragoški zbor

predsednica, Alenka Grželj, tel. 05/61-280-12

strokovni aktivi:

osnovna šola

– vodja, Tamara Kavs, tel. 05/61-280-06

področje za srednjega poklicnega, strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja

– vodja, Petra Verbič, tel. 05/61-280-13

– vodja, Alenka Grželj, tel. 05/61-280-12

jezikovno izobraževanje

– vodja, Darja Škorjanc Braico, tel. 05/61-280-02

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Alenka Grželj, profesorica pedagogike in psihologije, direktorica,

telefon 05/61-280-12, faks 05/62-712-91

e-mail: alenka.grzelj@lu-koper.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

Povezave na državne registre predpisov

http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.uradni-list.si/uradni-list

Področna zakonodaja – temeljna zakonodaja s področja izobraževanja odraslih:

– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

– Zakon o izobraževanju odraslih

– Zakon o osnovni šoli

– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/

– Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih

– Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih

Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper.
Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

Dostop do zakonodaje Evropske unije

2.e Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Predlagani strateški in programski dokumenti

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2012 – 2020 (ReNPIO 2012 – 2020)

Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo 2014-2020
Naše vrednote, poslanstvo in naša vizija

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 

Evidence na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih:
– zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja
– zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja
– zbirka podatkov o izdanih spričevalih
Evidence na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.lu-koper.si

Fizični dostop:
v prostorih Ljudske univerze Koper, Cankarjeva 33, Koper, ob delavnikih v času uradnih ur.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone