PROJEKTI

PROJEKTI

Na Ljudski univerzi Koper smo že vrsto let vpeti v projekte preko katerih, s pomočjo državnih in EU sredstev prispevamo k razvoju obalnega področja in Krasa. Večinoma gre za projekte s področja usposabljanja za dvig splošnih kompetenc in s področja svetovanja.

V širši in tudi strokovni javnosti je bilo posebej odmevno naše delo v Centru vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije ter dejavnosti na področju integracije priseljencev. Projekt Ko tujina postane dom je bil s strani Unescovega Inštituta za vseživljenjsko učenje izbran za enega od primerov skupnostnega učenja za trajnostni razvoj in predstavljen v publikaciji Communities in Action: Lifelong Learning for Sustainable Development.

Posebej pa velja izpostaviti projekte, ki smo jih izvajali v sodelovanju z Andragoškim centrom RS Slovenije. Z njimi smo bogatili teorijo in prakso izobraževanja odraslih in odpirali nove poti. Naj omenimo sodelovanje v projektu, preko katerega je nastalo prvih pet od sedanjih 14 Regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Prav tako je bil pomemben naš prispevek v projektu Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih.

Najpomembnejši tekoči projekti in koncesije:

 • Ljudska univerza Koper je bila ponovno uspešna na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022V partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana ter Središčem Rotunda namenjamo 1.538.345,78 EUR brezplačnemu učenju za osebni in karierni razvoj skoraj 4600 zaposlenih in brezposelnih iz Obalno-kraške regije. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več…
 • Ljudska univerza Koper je z uspešno prijavo na razpis ERASMUS+ 2019 (KA104) pridobila sredstva za izvajanje projekta »Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo«. Projekt traja od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021, v tem času pa načrtujemo obisk enega strukturiranega tečaja na Finskem ter izvedbo štirih izobraževalnih obiskov na delovnem mestu (ang.: job shadowing) na Finskem, Švedskem in v Španiji. Več …
 • Javni razpis za sofinanciranje informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Vrednost 648 000 €, cilj: v brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere  vključiti 1440 zaposlenih na Obali in Krasu, financerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ESS. Več…
 • Projekt Večgeneracijski center MORJE Koper, ki je namenjen kreativni dejavnosti, telesnim aktivnostim, izmenjavi izkušenj in mnenj, svetovanju, pomoči ter druženju prebivalcev vseh starosti.Poleg Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, ki je nosilni partner, smo partnerji v projektu tudi Ljudska univerza Koper in Osnovna šola Koper.  Financerji:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ESS in Mestna občina Koper.
 • Program izvajanja Nacionalnih poklicnih kvalifikacij in delovne terapije za zaprte osebe za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper za obdobje 2018 do 2020. Program bomo izvajali skupaj s partnerjem CPI Cene Štupar iz Ljubljane. Okvirna vrednost projekta je 30.000 €. Izvajanje programa sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018. Kot nosilec konzorcija bomo, skupaj z Ljudsko univerzo Sežana, v dejavnosti informiranja in svetovanja vključili 760 odraslih, ki niso zaposleni (brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi). Kandidatom bomo svetovali pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter jih po potrebi vključili v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Skupna vrednost projekta je 35.272 €. Sofinancer projekta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Ljudska univerza Koper je bila uspešna tudi na Javnem razpisu za izvajanje tečajev slovenskega jezika za osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite, ki ga je objavil Urad Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. 40 000 € vredna pogodba je veljavna do konca leta 2020. Projekt financirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in Republika Slovenija.

Zaključeni projekti

 • Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017. V projektu so sodelovale Ljudske univerza Koper, Ljudska univerza Sežana in Zavod znanje Postojna – OE Ljudska univerza Postojna. V različne izobraževalne programe smo vključili 261 iskalcev zaposlitve iz celotne Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Koper. Financer 86.197 € vrednega projekta je bilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017. V letu 2017 smo na Ljudski univerzi Koper in Ljudski univerzi Sežana, ki je bila nosilka konzorcija, v dejavnosti informiranja in svetovanja za izobraževanje vključili skoraj 800 brezposelnih. Svetovalke so odraslim nudile informacije in nasvete v zvezi z načrtovanjem osebne in poklicne kariere, izbiro primernega izobraževanja ali usposabljanja, možnostmi vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj. Projekt v skupni vrednosti 46.249 € je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019, skupna vrednost 870.000 evrov, cilj: vključitev 2900 zaposlenih odraslih 45+ na Obali in Krasu v brezplačne tečaje, financerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ESS.
 • Koncesija Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 – 2018; izvajanje delavnic učenja veščin vodenja kariere, cilj: vključitev več kot 1500 brezposelnih v okviru celotne območne službe Koper Zavoda RS za zaposlovanje, predviden obseg sredstev 100 000€, financer MDDSZ.

CVŽU – Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije
Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja
Svetovanje za odrasle 2015
SI ACTION! – SI ZA AKCIJO?

Stari starši in vnuki
Nonni e nipoti
Ko tujina postane dom
ADD:DODAJ nekaj smiselnega
Arion – Študijski obisk
Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije
PHARE 2003 – Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih
Priprava e-gradiv za centre VŽU
Računalniška pismenost za odrasle 2006
Računalniška pismenost za odrasle 2009-2010
Računalniško in digitalno opismenjevanje
Splošno neformalno izobraževanje odraslih
Vzpodbujanje medkulturnega dialoga v Kopru
Začetna integracija priseljencev ZIP
Razvoj pismenosti, ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih
Svetovanje na delovnem mestu