POZOR! Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje šolnin

Na spletni strani javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je od 23. 6. 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) . Velja za izobraževanje v šolskih letih 2014/15, 2015/16, 2016/17 in 2017/18.
V torek, 3. 10. 2017 ob 16.00, vas vljudno vabimo na Ljudsko univerzo Koper na predstavitev razpisa, kjer vam bomo razpis podrobno predstavili ter nudili pomoč in podporo pri pisanju vloge za dodelitev sredstev iz razpisa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:
a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj,
g.   poklicni tečaji (PT),
h.   mojstrski izpiti,
i.   delovodski in poslovodski izpiti.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

  • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
  • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
  • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018.

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018.

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500,00 EUR.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018.

Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu).

Pogosta vprašanja in odgovori

Predstavitev razpisa (PDF)

Morda vam bo všeč tudi...